РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване

Обратно Начало Нагоре Напред

Начало
Началник РУО
Отдел ОМДК
Отдел АПФСИО
Админ. услуги
За нас

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
В РУО - СЛИВЕН
отвори
-----------------------------------------------------------------------------------------


Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави отвори

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Признаване на клас, завършени етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС отвори

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ, С КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИМА ПОДПИСАНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

 

Номерацията на френските класове и съответствието им с българските

 

Държави, подписали Хагската конвенция за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични документи ( 1961 г.)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------


Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП 2/ - образецИздаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на

 осигурявани лица /УП 3/ - образец
 

-----------------------------------------------------------------------------------------


Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Регионално управление на образованието - Сливен за 2017 г. /съгласно чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ - отвори
 

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация на РУО - Сливен -  отвори

 

Заявление - образец за достъп до обществена информация  изтегли

 

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя изтегли

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2016 година отвори

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Вътрешни правила за прозрачно управление и противодействие на корупцията отвори

 

Регионалното управление на образованието- СЛИВЕН пряко се ангажира с прозрачно управление и  превенция и противодействие на корупцията, като си поставя следните конкретни цели отвори

-----------------------------------------------------------------------------------------