Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Черноризец Храбър”, с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2014/2015 


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

О Б Р А З Ц И

 

Д О Г О В О Р  З А  Д О С Т А В К А