„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Смирненски” гр. Кермен, общ. Сливен за учебните 2014/2015 и 2015/2016 г.


ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“

 


 

Договор

 

Документация

 

Образци на документи