„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Блатец, общ. Сливен за учебните 2014/2015г.”

 


ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“

 


Договор

 

Документация

 

Образци на документи