МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване

 

           

 

 

  АКТУАЛНА

  ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДИРЕКТОРИ

 

 
-

Институции

Важни контакти

-

Квалификация
Работни места
Полезни връзки
Легализация
Екскурзии
Отдих и спорт
Добри  практики
СОП
ПОО
Форум
Антикорупция
Банка кадри
Детски градини
Е  Р  С
Портфолиo
Похвали
Профил на купувач

y

ПОКАНА ЗА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”

27 – 29 АПРИЛ, 2014г. СЛИВЕН

ПРОГРАМА

ПОКАНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ХОТЕЛИ

Параметри на педагогическите практики

СБОРНИК

-

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

         
   

 

Регионален инспекторат по образованието - Сливен  е териториална администрация към МОН. РИО - Сливен  е юридическо лице и е  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Организацията на дейността в регионален инспекторат по образованието се осъществява в съответствие с разпоредбите на ПУДРИО / Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието/ и Правилата за вътрешния ред. 

РИО - Сливен се управлява и представлява от Началник. Правата и задълженията на Началника са указани в чл. 8 на ПУДРИО.

Изпълнението на дейностите се осъществява от:

- Обща администрация - Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”. Функциите на отдела са указани в чл. 10 на ПУДРИО;

- Специализирана администрация  - Отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”.  Функциите на отдела са указани в чл. 11 на ПУДРИО;

Численост на персонала в РИО Сливен  -  20, в т.ч.: началник -1.

           Регионален инспекторат по образованието - Сливен осъществява дейността си по утвърден от министъра на образованието  и науката годишен план. 

Мисия.

Регионален инспекторат по образованието - Сливен създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област Сливен като управлява и контролира системата на народната просвета на територията на областта.

Визия.

РИО - Сливен е  активната страна при провеждането на държавната политика в средното образование и при координацията на областна и общински власти, училищната мрежа, бизнеса и гражданското общество за учене през целия живот и развитие на икономика основана на знанието.

 

 

   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

     

Новини и събития

   

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ