Обхват

Начало Дейности Обхват Екип Адрес Работно време

Към РИО Сливен

- VІІ – ХІІ клас

- ученици със СОП

- застрашени от ранно отпадане от училище ученици