Център за кариерно ориентиране – Сливен

Дейности Обхват Екип Адрес Работно време

Към РИО Сливен

 

Център за кариерно ориентиране – Сливен предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на ученици на всички видове и степени училища в областта. Информира и консултира родители и граждани.

Подпомага дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учители в областта на кариерното ориентиране.